Dorwest Green Relief tabletter för Hund och Katt

Dorwest Green Relief tabletter för Hund och Katt

289 kr599 kr

 • Hud – lugnar och lindrar
 • Leder – hjälper till att förbättra komfort och rörlighet
 • Normal urinering – främjar mild vattenförlust, hjälper till att bibehålla normalt urinflöde och pH-balans

 

 • Skin – calms and soothes
 • Joints – helps to improve comfort and mobility
 • Normal urination – promotes mild water loss, helping to maintain normal urine flow and pH balance

Naturligt stöd för ditt husdjurs hud, leder och urinvägar – med lugnande, renande och pH-balanserande egenskaper

Med en kraftfull kombination av speciellt utvalda hela gröna växter har våra Green Releaf® tabletter naturliga lugnande, renande och pH-balanserande egenskaper. De kan hjälpa till att bibehålla en frisk hud, särskilt när den är känslig, och kan också användas för att bibehålla friska leder och njurar och som ett hjälpmedel för normal urinering – saker som ägare till äldre hundar ofta oroar sig för.

Hud – lugnar och lindrar
Leder – hjälper till att förbättra komfort och rörlighet
Normal urinering – främjar mild vattenförlust, hjälper till att bibehålla normalt urinflöde och pH-balans
Den pH-balanserande effekten av Green Releaf® tabletter har rapporterats av husdjursägare för att hjälpa till att minska tårfläckar och andra hudområden där päls lossnat.

Hur fungerar Green Releaf® tabletter?
De speciellt utvalda hela gröna växterna som finns i Green Releaf® tabletter ger en kraftfull kombination av naturliga aktiva föreningar som samverkar för att naturligt stödja ditt husdjur:

Vattenkrasse – fullspäckad med näringsämnen och antioxidanter, användbar för att neutralisera fria radikaler i hela kroppen – en riktig superföda!

Sellerifrö – hjälper till att upprätthålla smidighet och fri rörlighet
Selleriväxt – har en naturligt lugnande effekt
Pepparrot – stöder naturligt urinvägarna
Persilja – hjälper till att upprätthålla en hälsosam pH-balans

Fungerar Green Releaf® tabletter bra med andra Dorwest-produkter?
Ja, våra Green Releaf® tabletter kan användas med alla våra andra produkter. Faktum är att vissa saker är bättre tillsammans och genom att använda några av våra produkter tillsammans kan du verkligen maximera deras effekter. Vi rekommenderar att du använder våra Green Releaf®-tabletter med följande:

För att bibehålla en frisk hud: Använd med våra vitlöks- och bockhornstabletter för att hjälpa till att maximera resultatet – lugna huden inifrån och ut

För att bibehålla friska leder: Använd med våra vitlöks- och bockhornsklövertabletter för enklare rörelser och ett bekvämare husdjur. Våra JointWell®-tabletter kompletterar även dessa för att bibehålla flexibilitet och rörlighet

Green Releaf® tabletter kan också användas tillsammans med andra kosttillskott och mediciner, men om dessa är receptbelagda bör du kontrollera med din veterinär först.

Hur ger jag Green Releaf® tabletter?
Våra Green Releaf® tabletter ska ges dagligen, dela helst den rekommenderade dagliga mängden i två, för att ge hälften på morgonen och hälften på kvällen. De kan ges med eller utan mat – vad ditt husdjur än föredrar – och den nya mindre tablettstorleken hjälper till att göra administrationen enklare än någonsin.

För att bibehålla en frisk hud bör du använda Green Releaf® tabletter kontinuerligt i minst en månad. Det tar så lång tid för den fulla effekten av Green Releaf® tabletter skall ses, eftersom huden tar cirka tre veckor att regenerera hos hundar. Om du vet att ditt husdjur lider av sin hud vid vissa tillfällen, till exempel på grund av pollenallergi, kan du börja använda våra Green Releaf® tabletter en månad innan.

Information:
Ingredienser: Vattenkrasse 70 mg*; sellerifrö 30mg*; pepparrot 30mg; selleri växt 30mg; persilja 20mg* (* Motsvarar från extrakt)

Administration: Initiala 3 veckor eller vid behov: 2 tabletter per 10 kg kroppsvikt dagligen. Underhåll: 1 tablett per 10 kg kroppsvikt dagligen.

Kan användas under graviditet?: Ja

Kan användas under amning?: Ja

Interaktioner: Inga, kan ges tillsammans med andra läkemedel

Produkttyp: Filmbelagd tablett

Natural support for your pet`s skin, joints and urinary system – with soothing, cleansing and pH balancing properties

With a powerful combination of specially selected whole green plants, our Green Releaf® Tablets have natural soothing, cleansing and pH balancing properties. They can help to maintain healthy skin, particularly when it is sensitive, and can also be used to help maintain healthy joints and kidneys and as an aid for normal urination – things that owners of older dogs often worry about.

 • Skin – calms and soothes
 • Joints – helps to improve comfort and mobility
 • Normal urination – promotes mild water loss, helping to maintain normal urine flow and pH balance

The pH balancing effect of Green Releaf® Tablets has been reported by pet owners to help reduce tear staining and lawn burn.

How do Green Releaf® Tablets work?

The specially selected whole green plants found in Green Releaf® Tablets deliver a powerful combination of natural active compounds which work together to naturally support your pet:

 • Watercress – packed with nutrients and antioxidants, useful for neutralising free radicals across the body – a real superfood!
 • Celery Seed – helps maintain suppleness and free movement
 • Celery Plant – has a naturally soothing effect
 • Horseradish – naturally supports the urinary system
 • Parsley – helps maintain a healthy pH balance

Do Green Releaf® Tablets work well with other Dorwest products?

Yes, our Green Releaf® Tablets can be used with any of our other products. In fact, some things are better together and by using some of our products together you can really maximise their effects. We recommend using our Green Releaf® Tablets with the following:

 • To maintain healthy skin: Use with our Garlic & Fenugreek Tablets to help maximise the results – soothing the skin from the inside out
 • To maintain healthy joints: Use with our Garlic & Fenugreek Tablets for easier movement and a more comfortable pet. Our JointWell® Tablets also complement these to help maintain flexibility and mobility

Green Releaf® Tablets can also be used alongside other supplements and medications, although if these are on prescription, you should check with your vet first.

How do I give Green Releaf® Tablets?

Our Green Releaf® Tablets should be given daily, ideally splitting the recommended daily amount in two, to give half in the morning and half in the evening. They can be given with or without food – whatever your pet prefers – and the new smaller tablet size helps make administration easier than ever.

To help maintain healthy skin you should use Green Releaf® Tablets continuously for at least a month. It takes this long for the full effects of Green Releaf® Tablets to be seen, as skin takes about three weeks to regenerate in dogs. If you know your pet suffers with their skin at particular times, for example due to pollen allergies, you can start using our Green Releaf® Tablets a month before.

Information:

Ingredients: Watercress 70mg*; celery seed 30mg*; horseradish 30mg; celery plant 30mg; parsley 20mg* (*Equivalent from extracts)

Administration: Initial 3 weeks or as required: 2 tablets per 10kgs bodyweight daily. Maintenance: 1 tablet per 10kgs bodyweight daily.

Can be used during pregnancy?: Yes

Can be used during lactation?: Yes

Interactions: None, can be given in conjunction with any other medication

Product Finishing: Film Coated

Always read the label 

Storlek

200 tabletter, 500 tabletter

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Dorwest Green Relief tabletter för Hund och Katt”

Du kanske också gillar …