KittyStim (Förstahjälpen Boost till nyfödde kattungar, innehåller Colostrum/Råmjölk)

289 kr

KittyStim är en Boost för nyfödda kattungar.

Kittystim™ är ett unikt näringstillskott som är rikt på probiotika och råmjölk som ger en lättillgänglig energikälla för att stimulera små, svaga, underviktiga nyfödda eller svaga kattungar.

Beskrivning

Kittystim™ är rikt på råmjölk och probiotika och är ett komplementfoder formulerat för att stimulera små, undernärda, svaga och underviktiga nyfödda kattungar.

 

Beskrivning:

Kittystim™ är ett unikt näringstillskott som är rikt på probiotika och råmjölk som ger en lättillgänglig energikälla för att stimulera små, svaga, underviktiga nyfödda eller svaga kattungar. Finns i en 15 ml spruta som låter dig kontrollera mängden som ges på en gång. Individuell förpackning.

KITTYSTIM™ kan användas i fall av svaga kattungar. Detta konstateras vanligtvis inom 2-3 dagar efter födseln. Kattungen kanske inte är lika aktiv eller matar lika bra som kullkamrater.

Den kan också användas till kattungar när kattmodern har dött under födseln. I detta fall ska den användas tillsammans med förberedande kattungemjölk som en del av uppfödningen. Använd som för nyfödd.

Kan användas till kattungar som har blivit övergivna.

Användbar för kattungar som har fötts med kejsarsnitt för att ge dem en inledande kickstart eftersom kattmodern kommer att återhämta sig från narkos vilket kan leda till en försening av tillgången till råmjölk.

Idealisk för uppfödare.

Funktioner:

Kittystim är en välsmakande oral pasta – för enkel administrering.

Innehåller ett godkänt probiotikum för användning hos katter och hundar – kan hjälpa till att kolonisera tarmen och förhindra tillväxt av potentiella patogena bakterier.

Innehåller ett komplext vitaminpaket och essentiella mineraler. Järn i en biotillgänglig form – kan förbättra en kattunges tidiga tillstånd och motståndskraft mot stress.

Justerbar ring på sprutkolven med 1 ml gradering – ger exakta matningsmängder

Tillhandahåller kompletterande eller ersättningsråmjölk efter behov – Immunglobuliner som finns i råmjölken är viktiga komponenter i det adaptiva immunsystemet och deras inkludering hjälper till att minska risken för att djuret får infektionssjukdomar.

 

ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER – LÄS ALLA STEG INNAN ANVÄNDNING!

Kittystim™ rekommenderas INTE att administreras direkt från sprutan över tungan. Kittystim™ kan erbjudas från ditt lillfinger eller en alternativ kontrollerad metod för att undvika eventuell aspiration till luftvägarna.

För att säkerställa korrekt mängd, vrid ratten nedåt kolven till önskad mängd. Ge 1 ml (1 gradering) mängd så snart som möjligt efter födseln och upprepa 5 timmar senare, upprepa igen på andra dagen. Om inte normal bröstmatning lyckas efter 2-3 dagar, administrera 2 ml (2 graderingar) upprepade gånger i 2-3 dagar.

KittyStim a Boost for newborn and weak kittens.
Rich in colostrum and probiotics and a a complementary feed formulated to stimulate small, malnourished, weak and underweight newborn kittens. 

Description:

Kittystim™ is a unique probiotic and colostrum rich nutritional supplement providing a readily available energy source to stimulate small, weak, underweight newborn or failing kittens.

Available in a 15ml dial syringe that allows you to control the amount given at one time.

Individually boxed.

  • KITTYSTIM™ can be used in cases of kittens that are failing to thrive. This is usually established within 2-3 days of birth. The kitten may not be as active, or feeding as well as littermates.
  • It can also be used in kittens when the Queen has died during birth. In this case, it should be used alongside preparatory kitten milk as part of the hand-rearing protocol. Use as for newborn.
  • Could be used in kittens that have been abandoned.
  • Useful in kittens that have been delivered by caesarean section to give them an initial kick-start as the Queen will be recovering from general anaesthetic, and there may be a delay in suckling which could lead to a delay in access to colostrum.
  • Ideal for breeders.

Features:

  • Presented as a palatable oral paste – for easy administration.
  • Contains an approved probiotic for use in cats & dogs – may help to colonise the gut and exclude overgrowth of potential pathogenic bacteria.
  • Has a complex vitamin package and essential mineral Iron in a bio-available form – may improve a kitten’s early condition and resistance to stress.
  • Adjustable ring on syringe piston with 1ml graduations – offering accurate feeding amounts
  • Provides supplementary or replacement colostrum as required – Immunoglobulins contained within the colostrum are major components of the adaptive immune system and their inclusion helps reduce the risk of the animal contracting infectious diseases.
 
USAGE INSTRUCTIONS – READ ALL STEPS BEFORE USE!
Kittystim™ is NOT recommended to be administered directly from the syringe over the tongue. Kittystim™ can be offered from your little finger or an alternative controlled method to avoid possible aspiration to the airway.
To ensure accurate administration, rotate the dial down the plunger to the desired amount.

Give 1ml (1 graduation) amount as soon as possible after birth and repeat 5 hours later, repeat again on second day. If failing to thrive after 2-3 days, administer 2ml (2 graduations) repeating for 2-3 days.

KittyStim bruksanvisning

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”KittyStim (Förstahjälpen Boost till nyfödde kattungar, innehåller Colostrum/Råmjölk)”

Du kanske också gillar …